skip to Main Content
PESTEN PAST NIET!

november-december: samenwerken voor het goede doel!

De komende twee maanden staan in het teken van een goed doel.

De kinderen kozen voor de herfstvakantie uit een heleboel goede doelen praktisch unaniem voor het dierenopvangcentrum te Zemst.

In de klassen wordt er momenteel geknutseld voor het goede doel. Die knutselwerkjes zullen we op het Spaghettifestijn verkopen. De opbrengst hiervan gaat integraal naar het dierenopvangcentrum.

In december zullen de buddygroepen iets maken voor het opvangcentrum. ideeën hieromtrent zijn steeds welkom!

Daarnaast staat de komende periode het thema ‘Wat zit er in de rugzak?’ in de kijker. In de klassen gaan we extra aandacht besteden aan het kind buiten de schoolmuren. Verhalen over thuis, hobby’s, afkomst… krijgen plaats tijdens deze twee maanden.

We eindigen de maand december met het overhandigen van onze inzamelactie aan de warmste week zodat zij voor het dierenopvangcentrum de befaamde vlam kunnen  aansteken.

 

Wil je al onze Pesten-past-niet in een chronologisch overzicht zien, klik dan hier.

Beleidstekst De Zwierezwaai:  ‘Pesten Past Niet’

Invariant 13: Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek. Zoniet dan zijn het maar waardeloze formules.

Invariant 18: Niemand – kind noch volwassene – houdt van controle en sancties, die steeds kwetsen vooral wanneer ze publiekelijk gebeuren.

Invariant 27: De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school. Een autoritair schoolregime kan geen democratische burgers vormen.

Invariant 30: Om vooruit te komen moet men geloven in ’t leven, in ieders toekomst.

 

Visie:

Men spreekt van pesten wanneer ongewenst gedrag wordt vertoond waarbij er sprake is van een machtsonevenwicht. Het verschil met plagen is dat pesten herhaaldelijk, opzettelijk en langdurig gebeurt daar waar plagen vooral spontaan en zeer kort is. De individuele grenzen van de persoon t.a.v. wie dit gedrag wordt gesteld worden zo niet gerespecteerd. Daarenboven is hij/zij relatief hulpeloos tegenover dit gedrag wat een invloed kan hebben op het zelfbeeld en het schoolwerk.
Pesten is een vorm van geweld en wordt op onze school niet aanvaard!

Gepest worden doet pijn en richt schade aan.  De gevolgen kunnen tot lang na de kindertijd voelbaar zijn.  Conflicten zoals discussies en zelfs ruzies horen bij het leven;  pestsituaties niet.
Pesten mag nooit gezien worden als een normaal verschijnsel in de dagelijkse omgang.
Een doeltreffend actieplan tegen pestgedrag, waarvan de werking en de strategie waar nodig bijgestuurd kunnen worden, is dus zeker op zijn plaats binnen De Zwierezwaai.

Wij streven hierbij naar een maximale participatiegraad door zo veel mogelijk personen – gaande van het gehele schoolpersoneel, de leerlingen en de ouders – actief te betrekken in deze werking.

Een positief schoolklimaat dat leidt tot een sfeer van gastvrijheid en wederzijds respect is erg belangrijk om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken.  Onze focus ligt dan ook op een schoolbrede preventieve aanpak, waarbij iedereen op en rond de school meewerkt aan het welbevinden van de kinderen. Participatie vormt hierbij dan ook de sleutel tot succes.
Naast een brede betrokkenheid leidt dit mede tot een globaal gedragen visie en actieplan met betrekking tot pestgedrag op en rond de school.

Focus op preventie:

Wij werken met de Preventieve Pestbuddy methodiek.  Met behulp van deze methode wordt de sociale cohesie binnen de school klas-overschrijdend versterkt en wordt mede de onderlinge sociale controle en betrokkenheid verruimd.

Meldingsmogelijkheden:

Een eventuele vaststelling van mogelijks pestgedrag kan en mag niet genegeerd worden.  Iedereen met betrekking tot de school – van leerkracht en leerling tot ouder – speelt hierbij een belangrijke rol.  Hoe sneller iets aangekaart wordt, hoe sneller het aangepakt kan worden.
Vanuit De Zwierezwaai vertrouwen wij erop dat niet geaarzeld wordt om ongewenst ervaren gedragingen en/of mogelijks pestgedrag bij ons te melden.  Bij twijfel kan het nooit kwaad de aarzeling kenbaar te maken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Aanpak in geval van melding / vaststelling van ongewenst gedrag:

Elke melding wordt vanuit het schoolteam ernstig genomen en door een spontane vertrouwenspersoon opgevolgd.  Er wordt van het gesprek met de leerling t.a.v. wie mogelijks pestgedrag wordt gepleegd een meldingsfiche opgemaakt.

Uit het gesprek met een leerling wie ongewenst gedrag t.a.v. een andere leerling zou hebben gepleegd dat mogelijks als pestgedrag kan worden beschouwd, wordt een vaststellingsfiche opgemaakt.

Vanuit De Zwierezwaai wensen wij dat de school terug als een veilige, rechtvaardige en betrouwbare omgeving kan worden ervaren.  Er wordt in functie hiervan samen gezocht naar een herstelgerichte oplossing.

Enkel in geval van ernstige en/of uitzonderlijke situaties van pestgedrag waarbij de herstelgerichte aanpak niet blijkt te (kunnen) werken, kan overgegaan worden tot het nemen van een tucht- en/of bewarende maatregel zoals voorzien in hoofdstuk 12, deel 2 van het schoolreglement.

Cyberpesten wordt steeds gemeld bij de politie. Op lagere schoolniveau zijn wij van mening dat deze aanpak waarschijnlijk leidt tot nooit meer overgaan tot cyberpesten.

Klik om de gehighlighte kernwoorden om er meer over te lezen…

Back To Top
×Close search
Zoeken